CALL US 00 971 4 770 7339Request a Call Back
Tender details
Electrical installation work
  • Type of notice : Contract Notice
  • Reference : 2019/S 029-065603
  • Contracting authority : „Електроразпределение Север“ АД
  • Publish date : Feb 10, 2019
  • Deadline: Mar 14, 2019
Bulgaria
Description
Изпълнението предмета на поръчката е свързано с извършване на електромонтажни, строителни, изкопни и възстановителни работи на съоръжения и елементи СрН и НН от електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Север“ АД, които се разделят на 4 основни групи:
1. Кабелни разпределителни мрежи СрН.
2. Въздушни разпределителни мрежи СрН.
3. Въздушни кабелни линии за НН с усукан изолиран проводник.
4. Кабелни разпределителни мрежи НН.
Изпълнението предмета на поръчката включва 300 вида дейности, които трябва да отговарят на изискванията на ТС-СрН/НН-191 Техническа спецификация за изпълнение на СМР по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН с включени:
— списък с материали доставка на възложителя,
— списък с материали доставка на изпълнителя, и
— списък с дейностите по строително-монтажни работи.
Видовете дейности, които ще се извършат, са посочени в количествено-стойностни сметки по об. позиции — образец № 7 и следващи към обр. „Ценово предл.“.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:065603-2019:TEXT:BG:HTML