CALL US 00 971 4 770 7339Request a Call Back
Tender details
Construction work
  • Type of notice : Additional information
  • Reference : 2019/S 029-065642
  • Contracting authority : Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
  • Publish date : Feb 10, 2019
  • Deadline: Mar 7, 2019
Poland
Description
Przedmiotem zamówienia jest:
Budowa, montaż, podłączenie i uruchomienie 12 szt. węzłów cieplnych w ramach zadania „Przebudowa sieci niskoparametrowej na sieć wysokoparametrową wraz z budową węzłów indywidualnych przy ul. Kapuściska 4 i Murarzy 5” – postępowanie nr 1 dla projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez przebudowę oraz termomodernizację sieci ciepłowniczej na terenie miasta Bydgoszczy – etap I” dofinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.
Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. Zamówienie podzielono na 12 części, wyszczególnionych w poniższej tabeli. Oferent może złożyć ofertę na dowolną liczbę części.
Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ i załącznikach do SIWZ.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:065642-2019:TEXT:PL:HTML