CALL US 00 971 4 770 7339Request a Call Back
Tender details
Construction work
  • Type of notice : Contract Notice
  • Reference : 2019/S 052-118438
  • Contracting authority : Miasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
  • Publish date : Mar 13, 2019
  • Deadline: Apr 15, 2019
Poland
Description
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowl. polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 65 przy ul. Pojezierskiej 10, 91-322 Łódź, w ramach proj. pn.: „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT) i obejmuje m.in.:.
1) Docieplenie ścian zewnętrznych.
2) Docieplenie ścian piwnic do ławy fundamentowej z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej.
3) Docieplenie stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi.
4) Wymianę stolarki okiennej
5) Wymianę drzwi zewnętrznych,
6) Wymianę instal. c.o.
7) Wymianę instal. odgromowej.
8) Wymianę opraw oświetlenia i montaż oświetl. awaryjnego.
9) Rob. towarz. termom.
Szczegół. opis przedmiotu zam. znajduje się w Zał. nr 1 do SIWZ.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118438-2019:TEXT:PL:HTML