CALL US 00 971 4 770 7339Request a Call Back
Tender details
Construction work
  • Type of notice : Contract Notice
  • Reference : 2019/S 076-179850
  • Contracting authority : Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
  • Publish date : Apr 16, 2019
  • Deadline: May 20, 2019
Poland
Description
Documment Type: Contract notice

Przedmiotem zamówienia jest: „Modernizacja energetyczna budynków A-VII, T-VII, M-II, M-III, M-IV, M-V, M-VII, M-VIII w ramach zadania Projekt pn. „Modernizacja energetyczna wojewódzkich budynków użyteczności publicznej””, nr RPMP.04.03.03-12-1165/17 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne” zgodnie z:
— Programami Funkcjonalno-Użytkowymi (PFU),
— Audytami energetycznym.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179850-2019:TEXT:PL:HTML