CALL US 00 971 4 770 7339Request a Call Back
Tender details
Electricity
  • Type of notice : Contract Notice
  • Reference : 2019/S 081-193112
  • Contracting authority : Териториално поделение на НОИ — Видин
  • Publish date : Apr 24, 2019
  • Deadline: May 28, 2019
Bulgaria
Description
Documment Type: Contract notice

Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на нетна активна електроенергия ниско напрежение за обект административната сграда на ТП на НОИ — Видин с административен адрес гр. Видин, ул. „Пазарска“ № 4 по свободно договорени цени, както и осигуряване на услуга по:
— прогнозиране на потреблението,
— изготвяне на графици от координатор на балансираща група,
— подаването им към ЕСО ЕАД и коригиране при необходимост,
— отговорност за балансиране и всички дейности, свързани с участие на свободния пазар за електроенергия от страна на възложителя.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193112-2019:TEXT:BG:HTML