CALL US 00 971 4 770 7339Request a Call Back
Tender details
Electricity
  • Type of notice : Contract Award Notice
  • Reference : 2019/S 081-193277
  • Contracting authority : „Свободна зона — Русе“ ЕАД
  • Publish date : Apr 24, 2019
  • Deadline: Jul 24, 2019
Bulgaria
Description
Documment Type: Contract award notice

Предметът на обществената поръчка включва доставка на нетни количества електрическа енергия на ниво средно напрежение до обектите на „Свободна зона — Русе“ ЕАД и предоставяне на услуги чрез извършване на дейност като координатор на стандартна балансираща група съгласно Закона за енергетиката (ЗЕ), Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ) и Правила за измерване на количеството електрическа енергия (ПИКЕЕ).
Възлагането на обществената поръчка има за цел сключване на договор за комбинирани услуги по смисъла на чл. 11, т. 10 и чл. 20 от ПТЕЕ, а именно покупка на електрическа енергия и плащане на всички използвани от възложителя като краен клиент услуги: „достъп до електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“, „пренос на електрическа енергия през електропреносната и/или електроразпределителната мрежа“ и „отговорност за балансиране“, както и уреждане на отношенията във връзка с плащането на дължимите суми за мрежови услуги за съответния ценови период.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193277-2019:TEXT:BG:HTML