CALL US 00 971 4 770 7339Request a Call Back
Tender details
Electricity
  • Type of notice : Contract Award Notice
  • Reference : 2019/S 081-193372
  • Contracting authority : Национална здравноосигурителна каса чрез Районна здравноосигурителна каса — Стара Загора
  • Publish date : Apr 24, 2019
  • Deadline: Jul 24, 2019
Bulgaria
Description
Documment Type: Contract award notice

1. Изпълнението на предмета на поръчката включва извършването на следните основни дейности:
1.1. Изготвяне на всички необходими документи за регистрация на обектите на възложителя на свободния пазар на електроенергия и извършване пълната процедура по тяхната регистрация.
1.2. Включване на възложителя като непряк член на балансиращата група на изпълнителя съгласно Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ), без възложителят да заплаща такса за регистрация и участие.
1.3. Енергиен мониторинг, прогнозиране потреблението на електрическа енергия на възложителя и съставяне на почасови графици на потребление. Известяване (регистриране) на почасовите графици в MMS на ЕСО, както и извършване на всички необходими дейности, свързани с участието на възложителя на свободния пазар на електрическа енергия, съгласно ПТЕЕ, ЗЕ и ПИКЕЕ.
1.4. Доставка на необходимите количества нетна активна електрическа енергия на ниско напрежение, посочени в т. 2.4 на технич. изисквания и спецификации.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:193372-2019:TEXT:BG:HTML