CALL US 00 971 4 770 7339Request a Call Back
Tender details
Construction work
  • Type of notice : Contract Notice
  • Reference : 2019/S 111-270654
  • Contracting authority : Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie
  • Publish date : Jun 11, 2019
  • Deadline: Jul 14, 2019
Poland
Description
Documment Type: Contract notice

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na „Rozbudowie Nowego Budynku Szpitala A o skrzydło północne wraz z nadbudową i przebudową Budynku Kotłowni nr 31 na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie przy ulicy Warszawskiej 30” – etap III.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i wymagania w odniesieniu do sposobu zrealizowania, rozliczenia i odbioru robót zawarte są w załącznikach do niniejszej SIWZ: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) w tym Dokumentacji projektowej (Projekt budowlany, Projekty wykonawcze, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) i Przedmiary robót), na warunkach przedstawionych w Załączniku nr 10 do SIWZ Wzór umowy.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270654-2019:TEXT:PL:HTML