Appelez-nous 00 971 4 770 7339Rappelez-moi
Détails de l'appel d'offre
Електрическа енергия
  • Type d'avis : Avis de marché
  • Référence : 2018/S 078-173702
  • Demandeur : Агенция за социално подпомагане чрез директора на дирекция „Социално подпомагане” — Смолян
  • Date de publication : Apr 20, 2018
  • Date d'échéance : May 28, 2018
Bulgarie
Description
Documment Type: Contract notice

Доставка на нетна активна електрическа енергия — ниско напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на дирекция „Социално подпомагане” — Смолян по два обособени обекта, както следва: Изнесено работно място гр. Чепеларе, с адрес: гр. Чепеларе, ул . „Мурджовска" № 1 А, общ. Чепеларе, обл. Смолян; изнесено работно място с. Баните, с адрес: с. Баните, ул. „Васил Левски" № 6, общ. Баните, обл. Смолян. Доставките ще се извършват на горепосочените адреси. Чрез покупка на електроенергия за срок от 3 (три) години, считано от подписване на възлагателния договор. Изпълнителят следва да отговаря на изискванията на възложителя в утвърдената документация.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173702-2018:TEXT:BG:HTML