HOME.CALLUS 00 971 4 770 7339HOME.CALLBACK
BODETAILS.BODETAILSTITLE
Електрическа енергия
  • BODETAILS.NOTICETYPE : Avis de marché
  • BODETAILS.REF : 2018/S 078-173735
  • BODETAILS.CONTRACTING : Община Бургас.
  • BODETAILS.PUBLISHDATE : Apr 20, 2018
  • BODETAILS.DEADLINE : Jul 20, 2018
Bulgarie
BODETAILS.BODESCRIPTION
Documment Type: Contract award notice

Обхватът на обществената поръчка включва доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител, координатор на стандартна балансираща група, за ниско напрежение с пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси за 34 обекта на Община Бургас (8 броя обекти с товаров профил — СТП, и 26 броя — недиректни), намиращи се на територията на града.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:173735-2018:TEXT:BG:HTML