Appelez-nous 00 971 4 770 7339Rappelez-moi
Détails de l'appel d'offre
Road construction works
  • Type d'avis : Avis d'attribution de marché
  • Référence : 2019/S 081-192982
  • Demandeur : Gmina Wieliczka
  • Date de publication : Apr 24, 2019
  • Date d'échéance : Jul 24, 2019
Pologne
Description
Documment Type: Contract award notice

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie i odbiór pełnego zakresu robót budowlanych polegających na zagospodarowaniu terenu w projektowanej Strefie SAG na działce nr 836/1 obręb Węgrzce Wielkie oraz robót budowlanych związanych z doprowadzeniem infrastruktury do granic SAG – zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym zał. Nr 9 do SIWZ.
Zadanie dofinansowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska
Działanie 3.1 Strefy aktywności gospodarczej
Poddziałanie 3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej - zit

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:192982-2019:TEXT:PL:HTML